Products

Recent posts

See all entries

Search the magazine

Subscribe to our feed

Groove Attack magazine (RSS)
Saturday, Nov 30 2013 | 00:30
Image: 1586362 The first Best of on vinyl from the ethiopiques series. Francis Falcetto, the founder of the series (already 28 Cds available) and THE specialist of Ethiopian music pick up a selection of the best tracks of the series.
He opened his large collection of pictures, vinyls and memorabilia to make the artwork of this double LP gatefold.
The perfect introduction to the world of Ethiopian music but the specialists will also discover some rare and unknown tracks and artists.

A great present for Christmas.

1. Alèmayèhu Eshèté - Tashamanalètch
2. Seyoum Gèbrèyès - Hamétègnaw
3. Ayaléw Mèsfin - Terèdjew nèbèr
4. Tèshomè Meteku - Yèzèmèd yèbaed
5. Seyfou Yohannes - Mèla mèla
6. Tsegué-Maryam Guèbrou - Presentiment
7. Wallias Band - Muziqawi Silt
8. Tèsfa-Maryam Kidané - Ewnèt yèt lagegnesh
9. Mulatu Astatqé - yégélé Tezeta
10. Gétatchèw Mèkurya - Shellèla bèsaxophone
11. Girma Bèyènè - Ené nègn bay manèsh
12. Mahmoud Ahmed - Bèmen sèbèb letlash
13. Muluqèn Mèllèssè - Hédètch alu
14. Tlahoun Gèssèssè - Lantchi biyé
15. Menelik Wèsnatchèw - Tchèrèqa
16. Tèklé Tèsfa-Ezghi - Sèlam tèmagwèt
17. Abbèbè Tèssèmma - Ashasha bèyèw
18. Tèwèldè Rèdda - Ab teqay qerèbi
19. Ali Birra Kan - ati fettun isani infedhani
20. Tsèhaytu Bèraki - Mèdjèmèrya feqreyAvailable from 20.12.2013
Sitelogo_small
Distribution
B2B
Need assistance?

+49 (0) 221 99075 0 phone
+49 (0) 221 99075 990 fax
Contact form

Aerzte ohne Grenzen 2018
Office hours
Mon–Thu 10h–18h GMT+1
Fri 10h–17h GMT+1

Copyright © 2018 Groove Attack GmbH, Mathias-Brüggen-Str. 85, D-50829 Cologne, Germany
Imprint / Impressum / Disclaimer · Privacy Policy / Datenschutzerklärung